Poděkování všem sponzorům a dalším dobrodincům

Činnost Asociace je financována ze třech hlavních zdrojů. Jsou jimi příspěvky rodičů (členské + příspěvky na konkrétní činnosti, např. kroužky, pobyty, apod.), dále se jedná o dotační prostředky a zbylou část tvoří sponzorské dary . V případě kroužkových aktivit jsou náklady spojené s činností dětí hrazeny převážně rodiči (nákup surovin pro vaření, vstupné do divadla, apod.). Co většinou není hrazeno z prostředků rodičů je vybavení našeho muzikálně-dramatického kroužku (pastelky, hry, barvy, čtvrtky, apod.). Toto je financováno zejm. ze sponzorských darů (příp. ve velmi omezené formě z části členských příspěvků). 
Další činností, při které se neobejdeme bez sponzorských darů, jsou pobytové akce. Zde je objem nutných sponzorských prostředků zdaleka největší. Velmi zhruba lze říci, že třetinu z rozpočtu pobytové akce (v tuto chvíli vztaženo na letní tábor) tvoří příspěvky rodičů, další třetinu dotační prostředky a zbývající třetinu sponzorské dary. Rozpočet letního tábora je cca 400 tis. Kč (pro 40 lidí). 
Z výše uvedeného vyplývá, že se sponzoři významným způsobem podílejí na tom, zda bude moci být akce realizována či nikoliv. Díky nesmírné obětavosti mnohých tak můžeme zajišťovat kroužkové činnosti a pobytové akce pro ty, pro které jsou tyto akce nesmírně důležité. Děti se během nich učí samostatnosti, osvojují si další dovednosti, které jim jejich zdravotní postižení umožní a jsou ve velmi přátelském a otevřeném kolektivu svých vrstevníků i množství mladých lidí, kteří se zcela nezištně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu výše zmíněných akcí účastní jako (mnohdy již zkušení) vedoucí.

A proto bychom chtěli na tomto místě poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili a zasluhují o fungování naší Asociace a uskutečňování všech akcí, které pořádáme pro zdravotně postiženou mládež! 

Dotační prostředky 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Liberecký kraj
Nadace EURONISA
Nadace Škola hrou

Sponzorské prostředky 

ACTIVA spol. s r. o.
https://obchod.activa.cz/ 
Nadace ČEZ
ELITRONIC s. r. o.
STEINEL Technik s.r.o.