Aktuality

Když už byli ty svátky a bylo krásné počasí. Vyrazili jsme na výlet do Poděbrad. Zkontrolovat promenádu, ochutnat prameny a projít se kolem řeky a hlavně navštívit hasičskou soutěž a food festival :op. Jukněte na pár foteček na kterých se na vás budeme hezky smát

Podebrady-2024-1

Obrázek 1 z 31

O nás

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. (ve zkratce ARPZPD ČR ) je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Liberecký klub ARPZPD ČR byl založen dne 29. ledna 1996. V čele klubu stojí výbor klubu, který ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. 

Zaměření 

Hlavním posláním libereckého klubu je pomáhat zdravotně postiženým dětem a jejich rodičům. Z tohoto kréda vychází i většina činností, které se realizují jak z pražského ústředí, tak v libereckém klubu samotném. Většina činností klubu, zejm. zájmové a sportovní činnosti, je ovšem do značné míry závislá na podpoře sponzorů. Některé akce, zejm. letní tábory, jsou sice částečně hrazeny ze státní dotace, ta ovšem tvoří pouze zlomek celkových nákladů. Navíc její výše neustále klesá. Proto se na tomto místě patří poděkovat všem, kteří činnost našeho klubu dotují (viz záložka Poděkování).

Hlavní činnosti libereckého klubu

Pro zdravotně postižené děti a mládež zajišťuje liberecký klub ARPZPD zejména tyto druhy aktivit: 
~ zájmové kroužky, 
~ pobytové akce, 
~ výlety. 

Zájmové kroužky 

Cílem kroužků je setkávání dětí s různými druhy zdravotních postižení a zdokonalování jejich dovedností, které jsou v mnoha případech nutné ke správnému začlenění do společnosti. Kroužky probíhají během školního roku každý všední den v pondělí a ve středu. Doba trvání je přibližně dvě hodiny. Místem konání kroužků jsou pronajaté prostory v budově bývalé školky v Oblačné ulici, kterou vlastní Občanské sdružení D.R.A.K. Více o rozvržení kroužků pojednává záložka Kroužky.

Pobytové akce 

Mezi hlavní pobytové akce patří čtrnáctidenní letní tábor, který je organizován v průběhu velkých prázdnin. Kromě toho organizuje liberecký klub také několikadenní psychorehabilitační pobyty. Mezi nejvýznamnější patří podzimní pobyt konaný každoročně v době podzimních školních prázdnin. Je-li dostatek finančních prostředků, organizují se i jarní a velikonoční pobyty (v době jarních a velikonočních prázdnin). Kromě těchto pobytů jsou pořádány také dvoudenní víkendové akce či různé jednodenní výlety. Všechny pobytové akce jsou zajištěny vhodným programem.

Program pobytových akcí je navržen tak, aby plnil zejm. tyto následující funkce: 

a) integrační 
Každé dítě by mělo v programu najít svoji realizaci. Z tohoto důvodu žádáme rodiče nově příchozích dětí o podrobný popis chování dítěte zaměřený zejm. na jeho zájmy a reakce v různých situacích, včetně jeho diagnózy. Přirozenou snahou při tvorbě programu je vytvoření takových aktivit, ve kterých najde svoji realizaci co největší počet dětí tak, aby každé dítě hrálo v chodu tábora svoji pozitivní roli. 

b) výchovnou 
Pro děti je během tábora připraven program s výchovnou tématikou. Snahou vedoucích je, aby se děti během tábora dozvídaly nové informace týkající se každodenního světa, který je obklopuje.

Poděkování všem sponzorům a dalším dobrodincům

Činnost Asociace je financována ze třech hlavních zdrojů. Jsou jimi příspěvky rodičů (členské + příspěvky na konkrétní činnosti, např. kroužky, pobyty, apod.), dále se jedná o dotační prostředky a zbylou část tvoří sponzorské dary . V případě kroužkových aktivit jsou náklady spojené s činností dětí hrazeny převážně rodiči (nákup surovin pro vaření, vstupné do divadla, apod.). Co většinou není hrazeno z prostředků rodičů je vybavení našeho muzikálně-dramatického kroužku (pastelky, hry, barvy, čtvrtky, apod.). Toto je financováno zejm. ze sponzorských darů (příp. ve velmi omezené formě z části členských příspěvků). 
Další činností, při které se neobejdeme bez sponzorských darů, jsou pobytové akce. Zde je objem nutných sponzorských prostředků zdaleka největší. Velmi zhruba lze říci, že třetinu z rozpočtu pobytové akce (v tuto chvíli vztaženo na letní tábor) tvoří příspěvky rodičů, další třetinu dotační prostředky a zbývající třetinu sponzorské dary. Rozpočet letního tábora je cca 400 tis. Kč (pro 40 lidí). 
Z výše uvedeného vyplývá, že se sponzoři významným způsobem podílejí na tom, zda bude moci být akce realizována či nikoliv. Díky nesmírné obětavosti mnohých tak můžeme zajišťovat kroužkové činnosti a pobytové akce pro ty, pro které jsou tyto akce nesmírně důležité. Děti se během nich učí samostatnosti, osvojují si další dovednosti, které jim jejich zdravotní postižení umožní a jsou ve velmi přátelském a otevřeném kolektivu svých vrstevníků i množství mladých lidí, kteří se zcela nezištně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu výše zmíněných akcí účastní jako (mnohdy již zkušení) vedoucí.

A proto bychom chtěli na tomto místě poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili a zasluhují o fungování naší Asociace a uskutečňování všech akcí, které pořádáme pro zdravotně postiženou mládež! 

Dotační prostředky 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Liberecký kraj
Nadace EURONISA
Nadace Škola hrou

Sponzorské prostředky 

ACTIVA spol. s r. o.
https://obchod.activa.cz/ 
Nadace ČEZ
ELITRONIC s. r. o.
STEINEL Technik s.r.o.