Hlavní činnosti libereckého klubu

Pro zdravotně postižené děti a mládež zajišťuje liberecký klub ARPZPD zejména tyto druhy aktivit: 
~ zájmové kroužky, 
~ pobytové akce, 
~ výlety. 

Zájmové kroužky 

Cílem kroužků je setkávání dětí s různými druhy zdravotních postižení a zdokonalování jejich dovedností, které jsou v mnoha případech nutné ke správnému začlenění do společnosti. Kroužky probíhají během školního roku každý všední den v pondělí a ve středu. Doba trvání je přibližně dvě hodiny. Místem konání kroužků jsou pronajaté prostory v budově bývalé školky v Oblačné ulici, kterou vlastní Občanské sdružení D.R.A.K. Více o rozvržení kroužků pojednává záložka Kroužky.

Pobytové akce 

Mezi hlavní pobytové akce patří čtrnáctidenní letní tábor, který je organizován v průběhu velkých prázdnin. Kromě toho organizuje liberecký klub také několikadenní psychorehabilitační pobyty. Mezi nejvýznamnější patří podzimní pobyt konaný každoročně v době podzimních školních prázdnin. Je-li dostatek finančních prostředků, organizují se i jarní a velikonoční pobyty (v době jarních a velikonočních prázdnin). Kromě těchto pobytů jsou pořádány také dvoudenní víkendové akce či různé jednodenní výlety. Všechny pobytové akce jsou zajištěny vhodným programem.

Program pobytových akcí je navržen tak, aby plnil zejm. tyto následující funkce: 

a) integrační 
Každé dítě by mělo v programu najít svoji realizaci. Z tohoto důvodu žádáme rodiče nově příchozích dětí o podrobný popis chování dítěte zaměřený zejm. na jeho zájmy a reakce v různých situacích, včetně jeho diagnózy. Přirozenou snahou při tvorbě programu je vytvoření takových aktivit, ve kterých najde svoji realizaci co největší počet dětí tak, aby každé dítě hrálo v chodu tábora svoji pozitivní roli. 

b) výchovnou 
Pro děti je během tábora připraven program s výchovnou tématikou. Snahou vedoucích je, aby se děti během tábora dozvídaly nové informace týkající se každodenního světa, který je obklopuje.